Dịch vụ doanh nghiệp

 1. Tư vấn các vấn đề về thành lập pháp nhân (tư vấn lựa chọn phương án quản lý doanh nghiệp tối ưu nhất)
 2. Phát triển và áp dụng các tiêu chuẩn và mô hình quản lý hiệu quả
 3. Lập Điều lệ và các quy định nội bộ giúp quản lý hoạt động của các bộ phận doanh nghiệp phù hợp với luật pháp
 4. Phân tích giấy tờ công ty cổ phần phù hợp với quy chế “công ty cổ phần đại chúng”, đảm bảo công ty cổ phần phi đại chúng đạt quy chế đại chúng, cũng như bỏ quy chế đại chúng
 5. Phát triển mô hình và hỗ trợ pháp lý các hoạt động tái tổ chức doanh nghiệp
 6. Tổ chức và hỗ trợ pháp lý hoạt động quản lý công ty cổ phần
 7. Tư vấn các vấn đề về tái tạo danh sách cổ đông và chuẩn bị giấy tờ cần thiết để chuyển giao hệ thống quản lý danh sách
 8. Đảm bảo thực hiện các yêu cần luật pháp về công bố thông tin
 9. Tư vấn các vấn đề về ký kết các hợp đồng doanh nghiệp
 10. Các dịch vụ tư vấn khác.

 

Tư vấn các vấn đề về thành lập pháp nhân (tư vấn lựa chọn phương án quản lý doanh nghiệp tối ưu nhất)

Quý khách quyết định tự kinh doanh và có ý tưởng kinh doanh có tiềm năng, nhưng chưa biết nên đăng ký doanh nghiêp dưới hình thức sở hữu nào? Các hình thức sở hữu phổ biến nhất cho doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn (OOO), công ty cổ phần (AO) và hộ kinh doanh (IP). Mỗi hình thức đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng, lựa chọn hình thức đúng là công cụ bổ sung để đạt được những mục tiêu đề ra, giải quyết các vấn đề và bảo vệ doanh nghiệp.

 

Dịch vụ bao gồm:

 1. Tư vấn lựa chọn hình thức sở hữu cho doanh nghiệp;
 2. Chuẩn bị những giấy tờ cần thiết: điều lệ, quyết định thành lập, hợp đồng thành lập, đơn nộp cơ quan Thuế Liên bang;
 3. Chuẩn bị giấy tờ cho lần đầu phát hành cổ phiếu trong trường hợp đăng ký công ty cổ phần.

 

Phát triển và áp dụng các tiêu chuẩn và mô hình quản lý hiệu quả

Phân tích hệ thống quản lý doanh nghiệp với phương châm hiệu quả, kinh tế và bảo vệ quyền lợi của tổ chức và các cổ đông/thành viên, cũng như đề nghị các phương pháp tiết kiệm quản lý doanh nghiệp.

 

 

Dịch vụ bao gồm:

 1. Thẩm định pháp lý hệ thống quản lý cơ cấu tổ chức doanh nghiệp;
 2. Chuẩn bị các phương án sửa đổi trách nhiệm của các bộ phận quản lý, tiết kiệm và bảo vệ;
 3. Phát triển và chuẩn bị những giấy tờ cần thiết để lập các tiêu chuẩn quản lý doanh nghiệp (Điều lệ, Quy định các bộ phận quản lý, v.v.);
 4. Chuẩn bị và thực hiện những thủ tục doanh nghiệp cần thiết.

 

Lập Điều lệ và các quy định nội bộ giúp quản lý hoạt động của các bộ phận doanh nghiệp phù hợp với luật pháp

Từ ngày 01 tháng 09 năm 2014 những sửa đổi trong Luật Dân sự LB Nga đã có hiệu lực, ảnh hưởng đáng kể đến vị trí pháp lý của các công ty cổ phần. Các tài liệu thành lập công ty cũng như tên các công ty cổ phần được thành lập trước ngày 01 tháng 09 năm 2014 phải thay đổi theo quy định của Chương 4 Bộ luật Dân sự LB Nga trong lần thay đổi đầu tiên.

 

Dịch vụ bao gồm:

 1. Chuẩn bị Điều lệ (các giấy tờ nội bộ) theo quy định của pháp luật hiện hành;
 2. Chuẩn bị và thực hiện những thủ tục doanh nghiệp cần thiết.

 

Phân tích giấy tờ công ty cổ phần phù hợp với quy chế “công ty cổ phần đại chúng”, đảm bảo công ty cổ phần phi đại chúng đạt quy chế đại chúng, cũng như bỏ quy chế đại chúng

Từ ngày 01 tháng 09 năm 2014 việc chia các công ty cổ phần thành mở (OAO) và khép kín (ZAO) đã bị bãi bỏ. Các công ty cổ phần hiện hay được chia thành đại chúng và phi đại chúng. Luật pháp có những yêu cầu đặc biệt hơn với các công ty đại chúng về việc tổ chức quản lý doanh nghiệp và công bố thông tin.

Bên cạnh đó, các công ty cổ phần được thành lập trước ngày 01 tháng 09 năm 2014 và đáp ứng các đặc điểm công ty cổ phần đại chúng (khoản 1 Điều 63 Luật Dân sự LB Nga), được công nhận là công ty cổ phần đại chúng bất kể tên gọi được đăng ký.

Đồng thời, các công ty tiếp tục hoạt động dưới hình thức OAO và không đáp ứng các đặc điểm công ty cổ phần đại chúng có thể đơn giản hoá và giảm đáng kể chi tiêu cho các thủ tục doanh nghiệp bằng các chuẩn bị và sửa đổi Điều lệ.

 

Dịch vụ bao gồm:

 1. Phân tích chi tiết tài liệu của công ty trong trường hợp xảy ra tranh cãi về quy chế “công ty cổ phần đại chúng” hoặc “công ty cổ phần phi đại chúng”;
 2. Chuẩn bị Điều lệ để sửa đổi mô hình sở hữu;
 3. Chuẩn bị và hỗ trợ đăng ký nhà nước về việc phát hành chứng khoán (khi trở thành công ty cổ phần đại chúng);
 4. Đại diện quyền lợi công ty khi ký kết hợp đồng với tổ chức thương mại về việc phát hành cổ phiếu của công ty (đối với công ty cổ phần đại chúng);
 5. Nhận quyết định của Ngân hàng TW LB Nga về việc miễn công bố thông tin để dừng quy chế đại chúng;
 6. Các biện pháp chuẩn bị thực hiện các thủ tục doanh nghiệp cần thiết;
 7. Tương tác xây dựng với các cơ quan nhà nước trong khuôn khổ các thủ tục kể trên.

 

Phát triển mô hình và hỗ trợ pháp lý các hoạt động tái tổ chức doanh nghiệp

Trong quá trình thực hiện hoạt động, các doanh nghiệp có thể sẽ phải tái tổ chức. Tái tổ chức doanh nghiệp là phương pháp chấm dứt hoặc thay đổi tình trạng pháp lý của công ty với kết quả để tạo ra doanh nghiệp mới hoặc nhiều doanh nghiệp.

Tái tổ chức là thủ tục doanh nghiệp phức tạp, tác động đến quyền của các tổ chức cho vay và cổ đông/thành viên công ty. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ chuẩn bị lộ trình tái cơ cấu và phát hiện các cản trở ở giai đoạn đầu của quá trình, cũng như chuẩn bị tất cả những giấy tờ cần thiết và chịu trách nhiệm tương tác với các cơ quan nhà nước.

 

Dịch vụ bao gồm:

 1. Phát triển mô hình tái cơ cấu tối ưu (bao gồm dạng “hỗn hợp”);
 2. Chuẩn bị các giấy tờ để thực hiện những thủ tục doanh nghiệp cần thiết khi tái tổ chức (ĐHCĐ/ĐHTV, HĐQT);
 3. Chuẩn bị giấy tờ để phát hành cổ phiếu và hỗ trợ đăng ký nhà nước để phát hành cổ phiếu trong quá trình tái cơ cấu;
 4. Tương tác xây dựng với các cơ quan nhà nước trong khuôn khổ các thủ tục kể trên.

 

Tổ chức và hỗ trợ pháp lý hoạt động quản lý công ty cổ phần

Đại hội cổ đông/thành viên được tổ chức dựa trên những quy định pháp luật nhất định và trong trường không thực hiện đúng quy định có thể gây ra những hiệu quả nghiêm trọng cho công ty, bao gồm kiện tụng từ phía các cổ đông/thành viên, huỷ bỏ những quyết định đã thông qua và xử phạt hành chính. Các chuyên của công tyc chúng tôi sẽ lên kế hoạch hành động cần thiết khi thực hiẹn ĐHCĐ/ĐHTV, cũng như tất cả những giấy tờ cần thiết.

 

Dịch vụ bao gồm:

 1. Chuẩn bị các quyết định của các cơ quan quản lý công ty;
 2. Đảm bảo tất cả những yêu cần và thời hạn cần thiết theo quy định của pháp luật khi thực hiện ĐHCĐ/ĐHTV, HĐQT;
 3. Phân tích các giao dịch cần sự đồng ý của các bộ phận quản lý công ty.

 

Tư vấn các vấn đề về tái tạo danh sách cổ đông và chuẩn bị giấy tờ cần thiết để chuyển giao hệ thống quản lý danh sách

Theo khoản 5 Điều 3 Luật Liên bang từ ngày 02 tháng 07 năm 2013 số 142-FZ “Sửa đổi tiểu mục 3 phần I phần đầu tiên Bô luật Dân sự Liên bang Nga”, từ ngày 01 tháng 10 năm 2014 việc công ty cổ phẩn tự lưu giữ danh sách cổ đông bị cấm hoàn toàn. Từ ngày kể trên, việc lưu giữ chứng khoán không chứng từ chỉ được thực hiện bởi người có giấy phép luật pháp – người đăng ký. Các công ty cổ phần chưa thực hiện điều khoản trên sẽ được các công ty của chúng tôi tư vấn về việc chuyển giao lại danh sách cho người đăng ký.

 

Dịch vụ bao gồm:

 1. Kiểm tra hệ thống lưu giữ danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành;
 2. Khuyến cáo về việc lưu giữ danh sách cổ đông theo yêu cầu của pháp luật;
 3. Khuyến cáo về việc chuẩn bị những giấy tờ cần thiết để chuyển giao hệ thống lưu giữ danh sách cho người đăng ký.

 

Đảm bảo thực hiện các yêu cần luật pháp về công bố thông tin

Khối lượng thông tin công ty cổ phần thực hiện công phụ thuộc vào quy chế của công ty đó (đại chúng/phi đại chúng), số lượng cổ đông, v.v. Việc không công bố thông tin hoặc vi phạm phát luật hiện hành có thể dẫn đến xử phạt hành chính từ 700 000 đến 1 000 000 rúp (Điều 15.19 Luật Xử phạt vi phạm hành chính LB Nga). Công ty của chúng tôi cung cấp các dịch vụ về cung cấp thông tin công ty cổ phần theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Dịch vụ bao gồm:

 1. Xác định khối lượng thông tin cần công bố;
 2. Chuẩn bị các giấy tờ cần công bố;
 3. Công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành;
 4. Kiểm tra thời hạn công bố thông tin;
 5. Tối ưu hoá khối lượng thông tin công bố;
 6. Phân tích độ đầy đủ và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

 

Tư vấn các vấn đề về ký kết các hợp đồng doanh nghiệp

Hợp đồng doanh nghiệp cho phép các thành viên công ty xác định quyền hạn và trách nhiệm quản lý công ty với kỳ hạn nhất định, đảm bảo các cổ đông/thành viên có quyền hạn và trách nhiệm tương ứng nhằm thúc đẩy đạt các điều kiện của hợp đồng kinh doanh. Hợp đồng kinh doanh có thể được ký bởi tất cả hoặc một số thành viên công ty có những quyền hạn sau:

- thực hiện các quyền kinh doanh hoặc từ chối thực hiện, từ chối phân phối lợi nhuận bằng cách chuyển một phần hoặc toàn bộ thành cổ tức trong thời hạn nhất định;

- thực hiện các hoạt động quản lý công ty khác (ví dụ: thư hoặc đàm phán ứng cử quản lý công ty);

- mua hoặc bán cổ phiếu (cổ phần) trong vốn điều lệ công ty theo giá nhất định hoặc trong một số trường hợp nhất định từ chối bán cổ phần, v.v.

 

Dịch vụ bao gồm:

 1. Chuẩn bị hợp đồng doanh nghiệp;
 2. Phân tích mức độ cần thiết của việc nhận sự đồng ý sơ bộ cho hợp đồng doanh nghiệp từ cơ quan chống độc quyền;
 3. Chuẩn bị thông báo công ty về việc ký kết hợp đồng doanh nghiệp.