Các giải pháp có hệ thống trong lĩnh vực pháp lý

 

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp là phần quan trọng để doanh nghiệp hoạt động thành công. Hỗ trợ pháp lý là việc cần thiết cho bất kỳ doanh nghiệp nào trên từng giai đoạn hoạt động – từ thành lập đến giải thể.

Các dịch vụ pháp lý không chỉ hỗ trợ thực hiện các quy trình đăng ký công ty và xử lý các giấy tờ  thành lập, mà quan trọng hơn là: 

  • giảm thiểu rủi ro khi hoạt động;
  • ngăn ngừa thua lỗ;
  • tối ưu hoá mô hình thuế, lưu thông hàng hoá, tương quan với các đối tác, v.v.;
  • bảo vệ lợi ích của công ty khỏi những cáo buộc vô lý từ phía các cơ quan quản lý;
  • thu các khoản nợ và tiền phạt khi đối tác không thực hiện trách nhiệm theo hợp đồng;
  • bảo vệ quyền sở hữu tài sản và phi tài sản của công ty tại các cơ quan tư pháp;
  • phát triển các mô hình giải thể doanh nghiệp tối ưu và phù hợp với pháp luật trong trường hợp không thể tiếp tục hoạt động hoặc hoạt động không có lợi. 

Công ty của chúng tôi thực hiện bảo vệ pháp lý lợi ích của các công ty tổng hợp, cũng như theo các ngành hoạt động riêng.