1. Tối ưu hoá quá trình kinh doanh

(Описание) Điều chỉnh quá trình kinh doanh nhằm tăng hiệu quả bằng cách giảm chi tiêu thực hiện, tiết kiệm thời gian, tăng cường chất lượng thực hiện. Như một quy tắc, nhiệm vụ cuối cùng đặt ra là giảm chi tiêu hoạt động bởi thậm chí với khối lượng bán hàng không đổi vẫn có thể làm tăng lợi nhuận kinh doanh.

 

Các giai đoạn:

1 – Đặt ra nhiệm vụ và chuẩn bị tài liệu cần thiết để thực hiện dự án

2 – Thu thập tài liệu, tiến hành phỏng vấn

3 – Xử lý tài liệu

4 – Phân tích và phát triển các giải pháp để tối ưu hoá

5 – Hiện đại hoá quá trình doanh nghiệp

6 – Áp dụng và đào tạo (tuỳ chọn)

 

Các giai đoạn có thể sau đó:

 • Phát triển điều khoản tham chiếu để tự động hoá quá trình (nếu cần);
 • Phát triển và áp dụng KPI (chỉ số đo lường hiệu quả công việc);
 • Phát triển và áp dụng hệ thống khen thưởng;
 • Tối ưu hoá số lượng nhân viên;
 • Phát triển và áp dụng các quy định;
 • Phát triển và theo dỗi thực hiện các biện pháp khắc phục và phòng ngừa.

 

Giá thành tối ưu hoá quá trình kinh doanh phụ thuộc vào:

 • Số lượng nhân viên;
 • Số lượng đơn vị trong tổ chức;
 • Độ phức tạp và đa dạng của quá trình kinh doanh;
 • Phạm vi nhiệm vụ của các nhà phân tích kinh doanh;
 • Cấu trúc báo cáo kết quả.

 

 1. Áp dụng KPI

(Описание) Hệ thống đánh giá giúp lãnh đạo công ty quyết định các mục đích chiến lược. Khi phát triển hệ thống KPI, các chuyên gia của chúng tôi tập trung quyết định rõ ràng các mục tiêu ưu tiên của công ty, cũng như sự tiện lợi và đơn giản khi sử dụng hệ thống.

 

Các giai đoạn:

1 – Đặt ra nhiệm vụ và chuẩn bị tài liệu cần thiết để thực hiện dự án

2 – Thu thập tài liệu, tiến hành phỏng vấn

3 – Xử lý tài liệu

4 – Phân tích dữ liệu

5 – Hiện đại hoá quá trình doanh nghiệp (tuỳ chọn)

6 – Phát triển hệ thống KPI

7 – Chuẩn bị áp dụng và áp dụng KPI

 

Các giai đoạn có thể sau đó:

 • Phát triển điều khoản tham chiếu để tự động hoá quá trình phân tích và đánh giá hiệu quả làm việc hàng tháng của nhân viên, cũng như tính toán phần lương không cố định;
 • Phát triển và áp dụng hệ thống khen thưởng phi vật chất cho nhân viên;
 • Tối ưu hoá số lượng nhân viên;
 • Phát triển và áp dụng các quy định;
 • Phát triển và theo dỗi thực hiện các biện pháp khắc phục và phòng ngừa;
 • Tổng quát mức lương trên thị trường với mục đích tối ưu hoá mức lương cố định và không cố định.

 

 1. Tối ưu hoá số lượng nhân viên

(Описание) Phân tích năng suất làm việc, đánh giá khối lượng công việc của nhân viên, tối ưu hoá cơ cấu tổ chức và số lượng nhân viên.

Chúng tôi cung cấp những giải pháp cụ thể, hiệu quả và đúng đắng để tối ưu hoá số lượng nhân viên trong công ty của Quý khách.

 

Các giai đoạn:

1 – Đặt ra nhiệm vụ và chuẩn bị tài liệu cần thiết để thực hiện dự án

2 – Thu thập tài liệu, tiến hành phỏng vấn

3 – Xử lý tài liệu

4 – Phân tích dữ liệu

5 – Hiện đại hoá quá trình doanh nghiệp (tuỳ chọn)

6 – Tối ưu hoá đơn vị tổ chức và số lượng nhân viên

7 – Áp dụng các phương châm hoạt động mới

 

Tối ưu hoá số lượng nhân viên là việc thực hiện các công việc về:

 • Phân tích khối lượng công việc thực tế của nhân viên;
 • Xác định tầm quan trọng của các chức vụ;
 • Đánh giá hiệu quả quá trình doanh nghiệp công ty;
 • Đánh giá hiệu quả và trình độ nhân viên;
 • Phân tích phương châm phân chia quỹ lương.

 

Các giai đoạn có thể sau đó:

 • Tự động hoá quá trình phân tích hiệu quả làm việc hàng tháng của nhân viên;
 • Phát triển và áp dụng hệ thống khen thưởng vật chất và phi vật chất cho nhân viên;
 • Phát triển và áp dụng hệ thống KPI;
 • Phát triển và theo dỗi thực hiện các biện pháp khắc phục và phòng ngừa;
 • Tổng quát mức lương trên thị trường với mục đích tối ưu hoá mức lương cố định và không cố định.